فهرست ایرانیان پیش از اسلام (شاهان)
ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٧/٢٤ 

فهرستی از نام اشخاص حقیقی ایرانی که در پیش از حمله عرب‌ها به ایران یا در خلال این حملات و سال‌های آغازین اسلام در ایران می‌زیستند. این فهرست دربرگیرنده نام اشخاص افسانه‌ای و اسطوره‌ای نمی‌شود:

فهرست مندرجات

 • ۱ شاهان

  • ۱.۱ مادها
  • ۱.۲ هخامنشیان 
  • ۱.۳ اشکانیان
  • ۱.۴ ساسانیان
 • ۲ دیگران
  • ۲.۱ مردان ایرانی 
  • ۲.۲ زنان ایرانی 

  • ۲.۳ منابع

شاهان

مادها

  • دیاکو
  • فرورتیش
  • مادیای سکایی
  • هووخشتره
  • ایشتوویگو

هخامنشیان

 • کوروش بزرگ 

 • کمبوجیه

  • بردیای دروغین  (گئومات مغ)

 • داریوش بزرگ

 • خشایارشا (خشیارشا)

 • اردشیر یکم (اردشیر درازدست)

  • خشایارشای دوم

  • سغدیانوس

 • داریوش دوم

 • اردشیر دوم

 • اردشیر سوم

  • ارسس

 • داریوش سوم

اشکانیان

(تاريخ بر پایه سالنمای میلادی) توضیح: ح علامت اختصاری حدود است.

 • ارشک یکم    (ح۲۵۰- ح۲۴۸ ق.م)

 • تیرداد یکم    (اشک دوم) (ح۲۴۸- ح۲۱۱ ق.م)

 • اَردوان یکم    (اشک سوم) (ح۲۱۱- ح۱۹۱ ق.م)

 • فریاپت    (اشک چهارم) (ح۱۹۱- ح۱۷۶ ق.م)

 • فرهاد یکم    (اشک پنجم) (ح۱۷۶- ح۱۷۱ ق.م)

 • مهرداد یکم    (اشک ششم) (ح۱۷۱- ح۱۳۸ یا۱۳۷ ق.م)

 • فرهاد دوم    (اشک هفتم) (ح۱۳۸ یا ۱۳۷- ح۱۲۸ ق.م)

 • اردوان دوم    (اشک هشتم) (ح۱۲۸- ح۱۲۳ ق.م)

 • مهرداد دوم    (اشک نهم) (ح۱۲۳- ۷۶ ق.م)

 • سیناتروک    (اشک دهم) (۷۶ یا ۷۵- ۷۰ یا ۶۹ ق.م)

 • فرهاد سوم    (اشک یازدهم) (۷۰ یا ۶۹- ۵۸ یا ۵۷ ق.م)

 • مهرداد سوم    (اشک دوازدهم) (۵۸ یا ۵۷- ۵۶ ق.م)

 • اُرد یکم    (اشک سیزدهم) (ح۵۶- ۳۷ یا ۳۶ ق.م)

 • فرهاد چهارم    (اشک چهاردهم) (ح۳۷- ۲ ق.م)

 • فرهاد پنجم یا    (فرهادک) (اشک پانزدهم) (۲ ق.م- ۴ م)

  • ملكه موزا     (۲ ق.م- ۴ م) شهریار زن اشکانی

 • اُرد دوم    (اشک شانزدهم) (۴- ۶ یا ۷ م)

 • ونُن یکم    (اشک هفدهم) (۷ یا ۸- ۱۲ م)

 • اردوان سوم    (اشک هیجدهم) (۱۲- ۳۹ یا ۴۰ م)

  • تیرداد سوم    (ح۳۶ م)

 • وردان    (اشک نوزدهم) (۳۹ یا ۴۰- ۴۵ م)

 • گودرز    (اشک بیستم) (۴۱- ۴۵ م)

 • ونن دوم    (اشک بیست و یکم) (۵۱ م)

 • بلاش یکم    (اشک بیست و دوم) (۵۱- ۷۷ یا ۷۸ م)

 • پاکور    (اشک بیست و سوم) (۷۸- ۱۰۸ یا ۱۱۰ م)

  • اردوان چهارم    (۱۰۸- ۱۱۰ م)

 • خسرو    (اشک بیست و چهارم) (ح۱۱۰- ۱۲۸ یا ۱۲۹ م)

 • بلاش دوم    (اشک بیست و پنجم) (۱۲۸ یا ۱۲۹- ۱۴۷ م)

  • مهرداد چهارم    (۱۲۸؟ یا ۱۲۹؟- ۱۴۷؟ م)

 • بلاش سوم    (اشک بیست و ششم) (۱۴۷- ۱۹۱ م)

 • بلاش چهارم    (اشک بیست و هفتم) (۱۹۱- ۲۰۸ م)

 • بلاش پنجم    (اشک بیست و هشتم) (۲۰۸- ح۲۱۶ م)

 • اردوان پنجم    (اشک بیست و نهم) (ح۲۱۶- ۲۲۶ م)

 • بلاش ششم

 • اردوازد

ساسانیان

(تاريخ بر پایه سالنمای میلادی)

 • اردشیر یکم    (اردشیر بابکان) (پیرامون ۲۲۴-۲۴۳)

 • شاپور یکم    (پیرامون ۳/۲۴۲-۲۷۲)

 • هرمز یکم    (۲۷۲-۲۷۳)

 • بهرام یکم    (۲۷۳-۲۷۶)

 • بهرام دوم    (۲۷۶-۲۹۳)

 • بهرام سوم    (۲۹۳)

 • نرسی    (۲۹۳-۳۰۲)

 • هرمز دوم    (۳۰۲-۳۱۰)

 • آذرنرسی    (۳۱۰)

 • شاپور دوم    (ذوالاکتاف) (۳۱۰-۳۷۹)

 • اردشیر دوم    (۳۷۹-۳۸۳)

 • شاپور سوم    (۳۸۳-۳۸۸)

 • بهرام چهارم    (۳۸۸-۳۹۹)

 • یزدگرد یکم    (۳۹۹-۴۲۱)

 • بهرام پنجم    (بهرام گور) (۴۲۱-۴۳۹)

 • یزدگرد دوم    (۴۳۹-۴۵۷)

 • هرمز سوم    (۴۵۹-۴۵۷)

 • پیروز یکم    (۴۵۸-۴۸۴)

 • بلاش    (۴۸۴-۴۸۸)

 • قباد یکم    (۴۸۸-۴۹۷)

 • جاماسب    (۴۹۷-۴۹۹)

 • قباد یکم    (۴۹۹-۵۳۱) (پادشاهی دوباره)

 • خسرو یکم    (خسرو انوشیروان) (۵۳۱-۵۷۹)

 • هرمز چهارم    (ترک‌زاد) (۵۷۹-۵۹۰)

 • بهرام ششم    (۵۹۰-۵۹۱)

 • خسرو دوم    (خسرو پرویز) (۵۹۱-۶۲۸)

 • قباد دوم    (شیرویه) (۶۲۸)

 • اردشیر سوم    (۶۲۸-۶۳۰)

 • شهربراز    (۶۳۰)

 • خسرو سوم    (۶۳۰)

 • جوانشیر    (۶۳۰)

 • پوراندخت    (۶۳۰-۶۳۱) شهریار زن ساسانی

 • گشناسب بنده    (۶۳۱)

 • آزرمی دخت    (۶۳۱) شهریار زن ساسانی

 • هرمز پنجم    (۶۳۱)

 • خسرو چهارم    (۶۳۱)

 • پیروز دوم    (۶۳۱)

 • خسرو پنجم    (۶۳۱)

 • یزدگرد سوم    (۶۳۲-۶۵۱)


کلمات کلیدی: