فهرست ایرانیان پیش از اسلام ( نام مردان )
ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٧/٢٤ 

دیگران

مردان ایرانی

 • ابان جادویه    (حکمران ری)

 • ابوسهل نوبختی

 • آذرباد    (اهل آذرمهر)

 • آذرپاد مهراسپندان    (موبدان‌موبد)

 • آذرفربغ    (در دربار خسرو انوشیروان)

 • آذرفرنبغ فرخزادان

 • آذرنرسه    (پسر هرمز دوم)

 • آرتاشس    (پادشاه ارمنستان، پسر بهرام‌شاپور)

 • اردویراز

 • آریوبرزن    (سردار هخامنشی در جنگ با اسکندر گجستک)

 • آزاد همسر شهر

 • آزادافروز    (مرزبان ساسانی)

 • آزادبه    (مرزبان ساسانی)

 • افشین

 • انوش‌زاد پسر گشنسب‌بنده

 • ایزدگشسب    (وزیر انوشیروان)

 • بابک پدر اردشیر    (پدر اردشیر بابکان)

 • بابک خرمدین

 • بابویه    (مأمور ساسانی در عربستان)

 • باذان

 • باربد    (نام نوازنده ساسانی)

 • براز پسر ماهویه    (مرزبان مرو)

 • بُرد    (اهل تخارستان)

 • بردزبه    (نیای امام بخاری)

 • بزرگمهر    (نام وزیر خردمند انوشیروان دادگر)

 • برزویه

 • بسفرخ پسر ماخرشیذان    (مرزبان ساسانی)

 • بسک پسر ماهبود    (از اسواران ساسانی)

 • بسوس    (ساتراب باختر (بلخ) در زمان حملهٔ اسکندر مقدونی)

 • بهرام پسر خورشید

 • بهرام پسر یزدگرد

 • بهرام چوبین

 • بهرام‌شاپور    (برادر بهرام چهارم ساسانی)

 • بهزاد پسر مرزبان سیرافی

 • بهمن پسر اسفندیار

 • بهمن پسر کیقباد    (روحانی ایرانی)

 • بهمن جادویه    (فرمانده ساسانی)

 • بهمنیار پسر مرزبان

 • بهنام پسر ترتوس

 • پوس‌فرخ    (نجیب‌زاده زمان ساسانی)

 • پیروز دیلمی    (فرمانروای یمن)

 • تنسر    (موبد)

 • جارود    (از ایرانیان سرشناس میان عرب‌ها)

 • جاماسب

 • جوانبوذان    (پسر دادفروز مرزبان)

 • جوانشیر فرزند خسروپرویز

 • خاندان آندگان

 • خاندان خوش‌نوشک

 • خاندان سورن

 • خاندان شیلی

 • خاندان کارن

 • خاندان وراز

 • خُرَّخسرو    (فرمانده ایرانی یمن)

 • خردادبه

 • خُرَّه‌خسرو    (مأمور ساسانی در عربستان)

 • خسرو پسر بهرام    (نوه یزدگرد سوم)

 • خسرو پسر شهریار یزدگرد

 • خورشید پسر یزدیار

 • دادفروز گشنسبان    (مرزبان ساسانی)

 • دادوی    (در یمن)

 • دینَگ    (زنی فرمانروا و مادر هرمز سوم)

 • دین‌هرمزد    (گجستک ابالیش)

 • رستم پسر زال

 • رستم فرخزاد    (سپهسالار ساسانی در جنگ با تازیان)

 • رمیوزان    (سردار ساسانی)

 • زادان‌فرخ    (نجیب‌زاده زمان ساسانی)

 • زادفرخ    (در دربار خسرو پرویز)

 • زرتشت فسایی    (از نیاکان مزدک)

 • زرتشت    (پیامبر)

 • زروانداد    (پسر مهرنرسه و هیربدان‌هیربد)

 • ساتی برزن    (ساتراب هریوا (هرات) در زمان حملهٔ اسکندر مقدونی)

 • ساسان پسر روزبه    (مرزبان ساسانی)

 • سخت    (مرزبان ساسانی در کنده و حضرموت)

 • سنبویه اسواری

 • سُنپاذ    (موبد)

 • سِنداد    (مرزبان ساسانی در کِنده و حضرموت)

 • سهوک    (در یمن)

 • سیاوخش پسر مهران    (فرمانروای ری)

 • سیبُخت    (مرزبان ساسانی)

 • شاپور پسر بابک    (برادر اردشیر بابکان)

 • شاهان‌مرد    (پسر فرخ‌ماهان ساسانی)

 • شاهین بهمن‌زادگان    (خوربران‌اسپهبد)

 • شهر پسر باذان

 • شهربراز

 • شهربراز    (سردار ساسانی)

 • شهریار پسر شیرویه

 • شیرویه    (قباد دوم)

 • فراهان ماه‌اسفندار    (سردار طبری)

 • فرخان    (از بزرگان ری)

 • فرخ‌زادان مروزی

 • فرخ‌ماهان    (از بزرگان ساسانی)

 • فرخ‌هرمز    (از سپهبدان ساسانی)

 • فرنسب    (از خانواده هخامنشی، پدر کاساندانه)

 • فنابرزین    (مرزبان ساسانی عربستان)

 • فرهاد کوهکن    (دلداده شیرین در "خسرو و شیرین" نطامی گنجوی)

 • فیروز نهاوندی    (کشنده عمر)

 • فیروزان    (شورشی)

 • کاساندانه

 • کاووس پسر قباد یکم    (فرمانروای طبرستان)

 • کاوه آهنگر    (نام آهنگرى مشهور كه فريدون را پيدا كرد و بر سر ضحاك آورد و درفش كاويانى منسوب به اوست.)

 • کَردار    (پسر مهرنرسه و سرکرده جنگجویان)

 • کردیر    (روحانی بلندپایه)

کرتیر   (موبدموبدان)

 • گرابرزین    (فرمانده پادگان ساسانی)

 • گُردوی    (برادر بهرام چوبین)

 • گرشاسب

 • گشتاسب    (پادشاه باخترستان)

 • گشسب دیلمی

 • گشنسب‌داد

 • گوزهر    (فرمانروای محلی شهر استخر)

 • مازیار پسر قارن

 • مانی    (پیامبر)

 • ماه‌آذر    (وزیر انوشیروان)

 • ماهدادشاپور    (دستور آذربایجان)

 • ماه‌گشنسب    (پسر مهرنرسه و رئیس دامداران)

 • ماهویه مروی

 • ماهیار    (نجیب‌زاده زمان ساسانی)

 • مردانشاه    (نیمروزاسپهبد ایران)

 • مرزبان پدر خرخسرو

 • مرزبان سیرافی

 • مرزویه    (پدر مهیار دیلمی)

 • مرکبود    (در یمن)

 • مروزان    (فرمانده یمن)

 • مزدک    (اصلاحگر اجتماعی)

 • مِهرام‌گشنسب    (از بزرگان و روحانیان پارسی)

 • مهران پسر باذان

 • مهران 
 • مهرنرسه

 • مهرهرمز    (پسر مردانشاه، سپهبد ایران جنوبی)

 • مهیار دیلمی

 • نخوار

 • نرسه پسر پیروز    (نوه یزدگرد سوم)

 • نکیسا    (نام نوازنده ساسانی)

 • نوبخت

 • هامُرز شوشتری    (فرمانده پادگان ساسانی)

 • هرمزان    (سردار ایرانی)

 • وهرز

 • ویستَهم    (سردار ساسانی)

 • ویندویه    (سردار ساسانی)


کلمات کلیدی: