فهرست ایرانیان پیش از اسلام ( نام مردان )

دیگران

مردان ایرانی

 • ابان جادویه    (حکمران ری)
 • ابوسهل نوبختی
 • آذرباد    (اهل آذرمهر)
 • آذرپاد مهراسپندان    (موبدان‌موبد)
 • آذرفربغ    (در دربار خسرو انوشیروان)
 • آذرفرنبغ فرخزادان
 • آذرنرسه    (پسر هرمز دوم)
 • آرتاشس    (پادشاه ارمنستان، پسر بهرام‌شاپور)
 • اردویراز
 • آریوبرزن    (سردار هخامنشی در جنگ با اسکندر گجستک)
 • آزاد همسر شهر
 • آزادافروز    (مرزبان ساسانی)
 • آزادبه    (مرزبان ساسانی)
 • افشین
 • انوش‌زاد پسر گشنسب‌بنده
 • ایزدگشسب    (وزیر انوشیروان)
 • بابک پدر اردشیر    (پدر اردشیر بابکان)
 • بابک خرمدین
 • بابویه    (مأمور ساسانی در عربستان)
 • باذان
 • باربد    (نام نوازنده ساسانی)
 • براز پسر ماهویه    (مرزبان مرو)
 • بُرد    (اهل تخارستان)
 • بردزبه    (نیای امام بخاری)
 • بزرگمهر    (نام وزیر خردمند انوشیروان دادگر)
 • برزویه
 • بسفرخ پسر ماخرشیذان    (مرزبان ساسانی)
 • بسک پسر ماهبود    (از اسواران ساسانی)
 • بسوس    (ساتراب باختر (بلخ) در زمان حملهٔ اسکندر مقدونی)
 • بهرام پسر خورشید
 • بهرام پسر یزدگرد
 • بهرام چوبین
 • بهرام‌شاپور    (برادر بهرام چهارم ساسانی)
 • بهزاد پسر مرزبان سیرافی
 • بهمن پسر اسفندیار
 • بهمن پسر کیقباد    (روحانی ایرانی)
 • بهمن جادویه    (فرمانده ساسانی)
 • بهمنیار پسر مرزبان
 • بهنام پسر ترتوس
 • پوس‌فرخ    (نجیب‌زاده زمان ساسانی)
 • پیروز دیلمی    (فرمانروای یمن)
 • تنسر    (موبد)
 • جارود    (از ایرانیان سرشناس میان عرب‌ها)
 • جاماسب
 • جوانبوذان    (پسر دادفروز مرزبان)
 • جوانشیر فرزند خسروپرویز
 • خاندان آندگان
 • خاندان خوش‌نوشک
 • خاندان سورن
 • خاندان شیلی
 • خاندان کارن
 • خاندان وراز
 • خُرَّخسرو    (فرمانده ایرانی یمن)
 • خردادبه
 • خُرَّه‌خسرو    (مأمور ساسانی در عربستان)
 • خسرو پسر بهرام    (نوه یزدگرد سوم)
 • خسرو پسر شهریار یزدگرد
 • خورشید پسر یزدیار
 • دادفروز گشنسبان    (مرزبان ساسانی)
 • دادوی    (در یمن)
 • دینَگ    (زنی فرمانروا و مادر هرمز سوم)
 • دین‌هرمزد    (گجستک ابالیش)
 • رستم پسر زال
 • رستم فرخزاد    (سپهسالار ساسانی در جنگ با تازیان)
 • رمیوزان    (سردار ساسانی)
 • زادان‌فرخ    (نجیب‌زاده زمان ساسانی)
 • زادفرخ
/ 0 نظر / 8 بازدید