فهرست ایرانیان پیش از اسلام (شاهان)

فهرستی از نام اشخاص حقیقی ایرانی که در پیش از حمله عرب‌ها به ایران یا در خلال این حملات و سال‌های آغازین اسلام در ایران می‌زیستند. این فهرست دربرگیرنده نام اشخاص افسانه‌ای و اسطوره‌ای نمی‌شود:

فهرست مندرجات

 • ۱شاهان
  • ۱.۱مادها
  • ۱.۲هخامنشیان 
  • ۱.۳اشکانیان
  • ۱.۴ساسانیان
 • ۲دیگران
  • ۲.۱مردان ایرانی 
  • ۲.۲زنان ایرانی 
  • ۲.۳منابع

شاهان

مادها

 • دیاکو
 • فرورتیش
 • مادیای سکایی
 • هووخشتره
 • ایشتوویگو

هخامنشیان

 • کوروش بزرگ 
 • کمبوجیه
  • بردیای دروغین  (گئومات مغ)
 • داریوش بزرگ
 • خشایارشا (خشیارشا)
 • اردشیر یکم (اردشیر درازدست)
  • خشایارشای دوم
  • سغدیانوس
 • داریوش دوم
 • اردشیر دوم
 • اردشیر سوم
  • ارسس
 • داریوش سوم

اشکانیان

(تاريخ بر پایه سالنمای میلادی) توضیح: ح علامت اختصاری حدود است.

 • ارشک یکم    (ح۲۵۰- ح۲۴۸ ق.م)
 • تیرداد یکم    (اشک دوم) (ح۲۴۸- ح۲۱۱ ق.م)
 • اَردوان یکم    (اشک سوم) (ح۲۱۱- ح۱۹۱ ق.م)
 • فریاپت    (اشک چهارم) (ح۱۹۱- ح۱۷۶ ق.م)
 • فرهاد یکم    (اشک پنجم) (ح۱۷۶- ح۱۷۱ ق.م)
 • مهرداد یکم    (اشک ششم) (ح۱۷۱- ح۱۳۸ یا۱۳۷ ق.م)
 • فرهاد دوم    (اشک هفتم) (ح۱۳۸ یا ۱۳۷- ح۱۲۸ ق.م)
 • اردوان دوم    (اشک هشتم) (ح۱۲۸- ح۱۲۳ ق.م)
 • مهرداد دوم    (اشک نهم) (ح۱۲۳- ۷۶ ق.م)
 • سیناتروک    (اشک دهم) (۷۶ یا ۷۵- ۷۰ یا ۶۹ ق.م)
 • فرهاد سوم    (اشک یازدهم) (۷۰ یا ۶۹- ۵۸ یا ۵۷ ق.م)
 • مهرداد سوم    (اشک دوازدهم) (۵۸ یا ۵۷- ۵۶ ق.م)
 • اُرد یکم    (اشک سیزدهم) (ح۵۶- ۳۷ یا ۳۶ ق.م)
 • فرهاد چهارم    (اشک چهاردهم) (ح۳۷- ۲ ق.م)
 • فرهاد پنجم یا    (فرهادک) (اشک پانزدهم) (۲ ق.م- ۴ م)
  • ملكه موزا     (۲ ق.م- ۴ م) شهریار زن اشکانی
 • اُرد دوم    (اشک شانزدهم) (۴- ۶ یا ۷ م)
 • ونُن یکم    (اشک هفدهم) (۷ یا ۸- ۱۲ م)
 • اردوان سوم    (اشک هیجدهم) (۱۲- ۳۹ یا ۴۰ م)
  • تیرداد سوم    (ح۳۶ م)
 • وردان    (اشک نوزدهم) (۳۹ یا ۴۰- ۴۵ م)
 • گودرز    (اشک بیستم) (۴۱- ۴۵ م)
 • ونن دوم    (اشک بیست و یکم) (۵۱ م)
 • بلاش یکم    (اشک بیست و دوم) (۵۱- ۷۷ یا ۷۸ م)
 • پاکور    (اشک بیست و سوم) (۷۸- ۱۰۸ یا ۱۱۰ م)
  • اردوان چهارم    (۱۰۸- ۱۱۰ م)
 • خسرو    (اشک بیست و چهارم) (ح۱۱۰- ۱۲۸ یا ۱۲۹ م)
 • بلاش دوم    (اشک بیست و پنجم) (۱۲۸ یا ۱۲۹- ۱۴۷ م)
  • مهرداد چهارم    (۱۲۸؟ یا ۱۲۹؟- ۱۴۷؟ م)
 • بلاش سوم    (اشک بیست و ششم) (۱۴۷- ۱۹۱ م)
 • بلاش چهارم    (اشک بیست و هفتم) (۱۹۱- ۲۰۸ م)
 • بلاش پنجم    (اشک بیست و هشتم) (۲۰۸- ح۲۱۶ م)
 • اردوان پنجم    (اشک بیست و نهم) (ح۲۱۶- ۲۲۶ م)
 • بلاش ششم
 • اردوازد

ساسانیان

(تاريخ بر پایه سالنمای میلادی)

 • ارد
/ 0 نظر / 11 بازدید